Kasutustingimused

1. Üldist

1.1. Veebipoe kasutustingimused (edaspidi kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.raum.ee asuva veebipoe (edaspidi veebipood) kasutamise ja selle vahendusel müüdavate moodulsaunade (edaspidi saun) müügitingimusi.

1.2. Veebipoe omanikuks ja haldajaks on Raum OÜ (edaspidi Raum), aadress Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Tootmise tn 6, 44317, äriregistri kood 10855926, e-post: karl@raum.ee, telefon (+372) 32 55 672.

1.3. Klient saab osta veebipoes pakutavaid saunu. Kliendiks saavad olla kõik täisealised füüsilised ja juriidilised isikud.

1.4. Sauna ostes sõlmib klient Raumiga sauna müügilepingu, millele kohalduvad kasutustingimused ja privaatsuspoliitika. Veebipoe kasutustingimused kehtivad ka kõigi teiste isikute suhtes, kes veebipoodi külastavad ning veebipoodi külastades kinnitab isik, et ta on kasutustingimustega nõustunud ning kohustub neid täitma.

1.5. Klient kinnitab tellimust esitades, et kõik tema esitatud andmed on õiged, ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik ning esindajana tegutsedes on tal kõik õigused ja volitused kliendi nimel sauna ostmiseks. Kliendi ja kliendi esindaja kinnituste õigsust eeldatakse ja Raum ei ole kohustatud seda kontrollima.

1.6. Veebipoes pakutava sauna hind on toodud eurodes. Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.7. Raum võib kasutustingimusi, privaatsuspoliitikat ja veebipoes pakutava sauna hinda, müügitingimusi ja muud teavet igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta, täiendada, asendada või kustutada.

1.8. Kasutustingimuste, privaatsuspoliitika, sauna hinna ja muu teabe muudatused ning täiendused jõustuvad muudatuste tegemise momendist veebipoes. Kui klient edastas oma tellimuse enne muudatuse jõustumist, siis kehtivad tema jaoks tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

2. Tellimuse vormistamine, sauna eest tasumine ja transport

2.1. Sauna ostmiseks veebipoest peab klient valima välja sauna, valima juurde sobivad lisad (elekter, viimistlus jne) ning lisama sauna paigaldamise asukoha. Saun lisatakse ostukorvi ning kliendile kuvatakse selle hind.

2.2. Sauna ostukorvi lisamine ei kohusta klienti veel ostma. Klient saab ostukorvis olevat sauna muuta ning vajadusel selle sealt eemaldada kuni tellimuse kinnitamiseni.

2.3. Sauna hinna sisse kuulub selle transport kliendi valitud asukohta ja paigaldamine.

2.4. Kliendil on võimalik sauna eest tasuda pangaülekandega, pangalingiga, krediitkaardiga, järelmaksuga või muud Raumi poolt pakutavat makselahendust kasutades. Enne tellimuse kinnitamist tuleb tasuda vähemalt 50 % sauna hinnast. Järelmaksuga tasudes suunatakse klient ESTO järelmaksu keskkonda kus klient saab järelmaksu taotluse vormistada.

2.5. Pärast ostu sooritamist saadab Raum kliendi e-posti aadressile tellimuse kinnituse ning teatab eeldatava tarneaja.

2.6. Raum annab endast parima, et kliendi tellimus täita ning saun õigeaegselt kliendile kohale toimetada, kuid jätab endale õiguse kliendi tellimus tagasi lükata kui tellimuse täitmine osutub võimatuks Raumist sõltumata põhjustest. Võimalikest muudatustest tellimuse täitmisel annab Raum kliendile esimesel võimalusel teada.

2.7. Raum annab endast parima, et hoida infot, sh kirjeldust, spetsifikatsioone ja hindu sauna kohta veebipoes igal ajal täpse ja ajakohasena. Klient on siiski teadlik, et veebipoes avaldatud teave on informatiivne, fotod sauna kohta illustratiivsed ning sauna lõplik välimus ja spetsifikatsioon võib erineda veebipoes toodust.

3. Sauna tagastamine

​​3.1. Tarbijast kliendil on õigus saun Raumile tagastada 14 päeva jooksul alates sauna kättesaamisest, v.a juhul kui kliendil ei ole taganemisõigust tulenevalt VÕS §-st 53 lg 4. Kliendil on õigus tagastada ainult kasutamata saun.

3.2. Kui klient soovib sauna tagastada, tuleb edastada vastavasisuline taotlus oma andmete ja arvelduskonto numbriga e-posti aadressile karl@raum.ee.

3.3. Sauna tagastamise korral saadab klient Raumile sauna tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul vastava taotluse tegemisest. Tagastatav saun peab olema kasutamata.

3.4. Raum kannab raha tagastatud sauna eest tagasi kliendi arvelduskontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates tagastatud sauna kättesaamisest. Sauna tagastamisega seotud kulud, sh transpordikulud kannab klient.

4. Sauna mittevastavus müügitingimustele

4.1. Raum vastutab kliendile müüdud sauna müügitingimustele mittevastavuse eest, mis oli olemas sauna kliendile üleandmise hetkel ning mis ilmneb kahe aasta jooksul arvates sauna üleandmisest. Raum ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast sauna üleandmist.

4.2. Sauna müügitingimustele mittevastavuse korral tuleb kliendil esitada pretensioon e-posti aadressile karl@raum.ee ning pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja sauna tingimustele mittevastavuse täpne kirjeldus. Kliendil on õigus pöörduda Raumi poole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates puuduse ilmnemisest. Raum vaatab pretensioonid läbi ja vastab kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

4.3. Transpordikahjustustest tuleb Raumi teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates sauna kättesaamisest.

5. Müügigarantii

5.1. Raum annab saunale müügigarantii, mille pikkuseks on 5 aastat alates sauna kättesaamisest kliendi poolt.

5.2. Garantiiperioodi jooksul saunal ilmnenud vigade või puuduste korral, mis ei ole tingitud selle loomulikust kulumisest või ebaõigest kasutamisest kliendi poolt, katab sauna parandamise või asendamise kulud Raum.

5.3. Saunal esinevate vigade või puuduste korral tuleb kliendil esitada pretensioon e-posti aadressile karl@raum.ee ning pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja saunal esinevate vigade või puuduste täpne kirjeldus.

5.4. Garantiiperioodi jooksul saunal esinevate vigade või puuduste korral otsustab Raum vastavalt otstarbekusele kas kliendile saun asendada, parandada või puudus muul viisil hüvitada.

6. Autoriõigused

6.1. Kogu veebipoes sisalduv informatsioon, sealhulgas veebipoe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Kõik autoriõigused veebipoes esitatud materjalidele kuuluvad Raumile või on Raumile antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebipoes.

6.2. Veebipoes sisalduvat informatsiooni võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe kopeerimine, reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Raumi eelneva kirjaliku loata on keelatud.

7. Teave, mida veebipood salvestab (küpsised ehk cookies)

7.1. Raum kasutab parema kasutajakogemuse, kasutusstatistika, turvalisuse ning efektiivsema turundustegevuse tagamiseks veebipoes küpsiseid. 

7.2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille külastatud internetilehed kliendi seadme mällu salvestavad. On olemas seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist ja püsiküpsised (salvestuvad kliendi arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebipoes.

7.3. Raum  kasutab järgmiseid küpsiseid:

– analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebipoodi kasutatakse nt milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebipoest otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebipoe klienti otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi küpsised.

– reklaamiküpsised, mis aitavad pakkuda kliendi huvidele sihitud reklaame. Näiteks Facebook Pixel, mis võimaldab näha veebipoe reklaami Facebookis.

7.4. Raum kogub veebipoe statistilisi andmeid Google Firebase (analytics.google.com) keskkonnas statistiliste analüüside jaoks ning andmete kogumisele ja salvestamisele kohalduvad ka vastava keskkonna tingimused.

7.5. Klient võib enda veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, kuid sellisel juhul ei saa Raum tagada veebipoe korrektset toimimist.

8. Muud tingimused

8.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Raumi poolt kliendile toimub elektroonilises vormis kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud e-posti aadressile.

8.2. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine kliendi poolt Raumile toimub veebipoes või kasutustingimustes esitatud e-posti aadressi kaudu.

8.3. Klient kohustub hüvitama Raumile otsese varalise kahju, mis kaasneb Lepingu, sh kasutustingimuste rikkumisega kliendi poolt.

8.4. Leping kehtib kuni lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni poolte poolt.

8.5. Lepingule kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv õigus.

8.6. Lepingust tulenevaid vaidlusi püüavad klient ja Raum lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kostja elu- või asukohajärgses kohtus.

8.7. Kui vaidlusi ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, on tarbijast kliendil võimalik pöörduda nõu ja selgituste saamiseks ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (asukoht Endla 10A, 10122 Tallinn, www.ttja.ee) poole või anda vaidlus lahendada tarbijavaidluste komisjonile. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu internetiaadressilt http://ec.europa.eu/odr, komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.ttja.ee.