Privaatsuspoliitika

1. Privaatsuspoliitika määrab kindlaks aadressil www.raum.ee asuva veebipoe kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted. Privaatsuspoliitika sisaldab infot selle kohta, milliseid kliendi andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse. Raum OÜ on võtnud oma ülesandeks töödelda kliendi isikuandmeid õiguspärasel ja ausal viisil, mis tagab kliendi isiku privaatsuse austamise ja isikuandmete kaitse.

2. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Raum OÜ, aadress Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Tootmise tn 6, 44317, äriregistri kood 10855926, e-post: karl@raum.ee, telefon +372 53931458.

3. Privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikute suhtes, kes veebipoodi kasutavad ja veebipoodi külastades kinnitab isik, et ta on privaatsuspoliitikaga nõustunud ning kohustub seda täitma. Privaatsuspoliitikas kasutatakse mõisteid veebipoe kasutustingimustes toodud tähenduses.

4. Raum töötleb järgnevaid füüsilisest isikust kliendi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangakonto number, ostude maksumus ja maksetega seotud andmed (edaspidi isikuandmed).

5. Raum töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

– kliendile lepingu alusel teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;

– kliendibaasi loomiseks ja selle haldamiseks;

– kliendi e-kirjadele ja päringutele vastamiseks;

– kliendile arvete koostamiseks ja tema maksete haldamiseks;

– kliendi pangakonto numbrit kasutatakse kliendi maksearvelduste, arvete ja tagasimaksete tegemiseks;

– statistika ja anonüümsete raportite koostamiseks ning kliendi käitumise jälgimiseks ja analüüsimiseks veebilehel;

– ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, summa, kliendi andmed) kasutatakse ostude ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

6. Raumil on õigus kliendi isikuandmeid edastada järgmistele isikutele, kes on kliendi isikuandmete volitatud töötlejateks:

– makseteenuse pakkujale maksete töötlemiseks;

– kliendi võlgnevuste korral inkassoteenuse pakkujale ja maksehäiretega tegelevatele registritele maksehäirete avaldamiseks.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele toimub Raumi ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

7. Lisaks töötleb Raum kliendi isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ja Raumi tegevuse kohta info edastamiseks kui klient on selleks soovi avaldanud.

8. Raum töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktidest tulenevate andmekaitse põhimõtetega (seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus ja minimaalsus) ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest. Juurdepääs isikuandmetele on Raumi töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

9. Raum kogub ja salvestab kliendi isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

10. Raum säilitab kliendi isikuandmeid kuni lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni ja kuni 2 aastat pärast seda või kuni klient on taotlenud Raumilt oma isikuandmete kustutamist.

11. Kliendil on õigus teada, millised andmed Raumi andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise veebipoes toodud Raumi e-posti aadressile.

12. Kliendil on igal ajal õigus enda isikuandmeid muuta, parandada, nõuda nende kustutamist, ülekandmist ja edasise töötlemise lõpetamist. Selleks esitab klient vastavasisulise avalduse veebipoes toodud Raumi e-posti aadressile.